Bazy danych


Projektowanie bazy danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi on model informatyczny rozważanego systemu informacji.

BAZY DANYCH - Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych dotyczą błahej dziedziny zapamiętywania i udostępniania danych. Interpretacja danych może być zawarta w samych danych lub w programach, które z nich korzystają. Dopiero dane i ich interpretacja tworzą pełny obraz wycinka rzeczywistości, którą chcemy opisać za pomocą komputera. Konstrukcję pojęciową zapewniającą interpretację nazywamy modelem danych. Podstawowe własności opisywanej rzeczywistości należą do dwóch klas: klasy własności statycznych i klasy własności dynamicznych. Własności statyczne, zwane schematem bazy danych, są stałe, niezmienne w czasie. Schemat odpowiada temu, co nazywamy zazwyczaj językiem definiowania danych. Własności dynamiczne, zwane stanem bazy danych, są wyrażone zbiorem Operacji odpowiadających językowi manipulowania danymi. Model danych jest integralną częścią Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD), czyli takiego systemu, który dostarcza zarówno mechanizmów do definiowania schematów baz danych, jak i Operacji, które można stosować do przekształcenia jednej bazy w inną, oczywiście o tym samym schemacie.1021211947917

Transakcja

Transakcja jest to zdarzenie powodujące zmianę stanu bazy danych. Nowy stan jest wprowadzany przez stwierdzenie faktów, które stają się prawdziwe i (lub) przez zaprzeczenie faktów, które przestają być prawdziwe. Każda transakcja powinna mieć właściwości: niepodzielności, spójności, izolacji i trwałości. Niepodzielność transakcji jest rozumiana jako jednoznaczne jej zakończenie: zatwierdzenie lub anulowanie. Spójność to przeprowadzenie systemu z jednego stanu spójnego do innego również spójnego. Z punktu widzenia aplikacji, transakcja to zbiór kolejnych instrukcji nieproceduralnego języka manipulacji danymi o nazwie SQL.

Baza danych

Zbiór danych zorganizowanych w pewien logiczny i zestrukturalizowany sposób. Bieżąca struktura zależy od modelu danych przyjętego przy organizowaniu tych danych. Jej wielkość zależna jest od liczby danych i od wzajemnych powiązań między nimi.
Bazy danychBazy danychbazy danych bazy danych bazy danych Export danych do pliku XLSXZabieranie danych
DEMO