U

Odszukano artykuły zawierające frazę u

Przyjęcie towaru do magazynu


Przyjęcie towarU do magazynU przewidziane w rejestracji przyjęcia dokUmenty: Awizo przyjęcia, DokUment Pz bUfor, DokUment Pz, Zmiana lokalizacji – przesUniecie palet.


ZSI - Zintegrowany Systemu Informatyczny


Zintegrowany system informatyczny (ang. integrated system) – najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytUcjach.


Magazyn Wysokiego Składowania


Zarządzanie magazynem WMS - Magazyn Wysokiego SkładU - Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielU różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest oprogramowanie - informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składU.

oprogramowanie magazynowe | warehouse management system |

Ważenie palet


Standardowo wagi paletowe wyświetlają informację o odczycie masy na wyświetlaczach, można jednak wykorzystać nowoczesne rozwiązania pozwalające na porównanie rzeczywistej masy palety z masą wynikającą z dokUmentU magazynowego.

kontrola wagi palet | palety | wagi paletowe | wykorzystanie wag paletowych w magazynie |

Warehouse Management System


Rozwiązania typU WarehoUse Management System (WMS) słUżą koordynowaniU prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy Usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one dUże znaczenie przede wszystkim dla Operatorów (UUgodawców) logistycznych, obsłUgUjących w swoich magazynach i terminalach codziennie dUżą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielU nadawców i kierowanych do wielU odbiorców.


Moduł system WMS


Tworzone oprogramowanie dedykowane jest zarówno na platformę Microsoft Windows (Programy Windows) oraz do pracy przez przeglądarkę internetową (aplikacje ASP.net). ModUł magazynU wysokiego składowania może współpracować z wieloma popUlarnymi polskimi i światowymi systemami ERP.


Programy magazynowe


Programy magazynowe przeznaczone są do zarządzania pracą magazynU wraz z personelem magazynowym. W wielU systemach informatycznych dostępne są modUły Umożliwiające wsparcie procesów magazynowych. Wśród dostępnych programów magazynowych większość to rozwiązania zintegrowane.


Programowanie SQL


Spółka SoftwareStUdio oferUje realizację projektów informatycznych na zamówienie, rozpoczynając od przygotowania analizy przedwdrożeniowej, analizy fUnkcjonalnej, przez przygotowanie projektU i jego implementację. aż po wdrożenie i zapewnienie wsparcia prodUktU.

microsoft windows ce | usługi programistyczne | windows 7 |

Wirtualizacja i konsolidacja serwerów


WirtUalizacja i konsolidacja serwerów i aplikacji w całej sieci oferUje firmie znaczne oszczędności w postaci niskiego kosztU sprzętU, wynajmU obiektów, zUżycia energii, Uproszczenia zarządzania i pomocy technicznej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

hosting aplikacji | hosting enova |

Aplikacje w chmurze


Office 365 Udostępnia znane aplikacje pakietU Office, firmową pocztę e-mail, kalendarz i fUnkcje wideokonferencji na niemal każdym UrządzeniU — od kompUterów, przez smartphony po tablety. Najwygodniejsze dla klienta rozwiązanie, w którym dostawca UUgi zajmUje się wszystkim.


Doświadczalna platforma MS
Doświadczalna platforma MicrosoftU

Usługi drukowania
UUgi drUkowania

Microsoft® Visual Studio 2008
Microsoft® VisUal StUdio 2008

Internet Explorer 7
Dowiedz się, w jaki sposób fUnkcje programU b>Internet Explorer/b> 7 Ułatwiają korzystanie z niego, czyni

AJAX
AJAX (ang. AsynchronoUs JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia stron internetowych

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmU powierzchni magazynowych na terenie całej Polski ma to miejsce w najbardziej strategicznych pUnktach lokalizacyjnych krajU. Najbardziej korzystna lokalizację magazynU wraz z najlepszymi warUnkami Umowy najmU. Niezwykle istotnym czynnikiem decydUjącym o stworzeniU atrakcyjnej lokalizacji dla bUdowy magazynów jest infrastrUktUra drogowa. We wszystkich miastach, które posiadają jUż dostęp do aUtostrady to właśnie okolice węzłów aUtostradowych stanowią najbardziej atrakcyjne miejsca bUdowy magazynów. Tak jest w okolicach Łodzi (Stryków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, Gliwice) czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móc dostarczać im jak najbardziej aktUalną i kompleksową wiedzę, należy zdecydować się na specjalizację poszczególnych centrów w określonych regionach krajU.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie oUtsoUrcingU (UUgi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmUjąc im określone przestrzenie magazynowe. WynajmUjąca firma nie mUsi posiadać infrastrUktUry związanej z prowadzeniem magazynU ani zatrUdniać lUdzi do jego obsłUgi. W ramach opłaty za składowanie towarU w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsłUgę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program StUdio Magazyn WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania UUgi sprzedawca, powinien Uznać moment dostawy towarU do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktUr są takie same jak przy UUgach magazynowania towarU. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązkU podatkowego lUb wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania UUgi magazynowania i transportU jako całość, ale czy jest to UUga transportowa, czy magazynowania, nie może decydować wartość UUgi. Dlatego jeśli zostanie zawarta Umowa na świadczenie UUgi magazynowania i w ramach tej UUgi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną UUgę można Uznać za UUgę magazynowania. W takim przypadkU do całości stosUjemy zasady przewidziane dla UUg magazynowania.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamUjący się bUdową i dzierżawą obiektów magazynowych konkUrUją ze sobą, co powodUję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakcyjne. Widać na rynkU działalność mniejszych firm, które też mają do zaoferowania konkUrencyjne magazyny do wynajęcia. Czynsze za wynajem powierzchni magazynowej szły w górę ze względU na rosnące koszty bUdowy, ziemi, co właściwie jUż teraz jest widoczne. Część inwestycji została wstrzymana, ale większość się bUdUje, a inwestycje są zabUdżetowane na dłUgo wprzód, znaczna ich część miała charakter spekUlacyjny.

Prace magazynowe
Prace magazynowe obejmUją czynności związane z rozładUnkiem i załadUnkiem towarów, obsłUUrządzeń transportU wewnątrzmagazynowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcUchowych, sUwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładUnków.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl