TABELI

Odszukano artykuły zawierające frazę tabeli

Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELI pogrupowanych wg wybranej kolumny.

filtrowanie | sortowanie |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELI pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Sortowanie


Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn


Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELI pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Report Builder


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

windows azure |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELI pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Ustawienia kolumn tabeli


Zestawienia danych prezentowane w TABELI można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn.

personalizacja |

Sposoby sortowania


Program udostępnia prosty sposób sortowania danych wyśweitlanych w TABELI.


SQL Reporting Services


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

raportowanie handlowców |

Sortowanie danych


Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn


tabeli
tabelitabelitabelitabelitabeli
Sortowanie
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn

Filtrowanie
Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

Grupowanie
Grupowanie danych znajdujących się w TABELI wg określonego warunku

Eksportowanie danych
eksportowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w TABELI do pliku w określonym formacie.

Corax ERP - Kategorie Operacji kasowych i bankowych
Tabela Kategorię Operacji dostępna w opcji Kasa/Bank wykorzystywana jest podczas tworzenia dowodów kasowych KP/KW oraz rejestracji dowodów bankowych BP/BW. Pozycje TABELI służą do określania konta przeciwstawnego na dowodzie kasowym /bankowym. Definiowaniem kategorii powinien zająć się księgowy, ale korzystać z nich mogą osoby nie znające zasad księgowości i obowiązującego planu kont. Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu odpowiedniego opisu w polu Nazwa dla każdej kategorii.

Corax ERP - Księgowanie dokumentów
Operacja księgowania realizowana jest w TABELI Dekretacja dokumentów w opcji Operacje. Księgowanie: nadaje dokumentowi unikalny, kolejny numer w dzienniku; wpisuje datę zaksięgowania; blokuje możliwość edycji dekretów dokumentu; nadaje dokumentowi status K. Księgowanie dokumentów jest procesem nieodwracalnym. Pamiętać należy o tym, że większość zestawień księgowych potrafi korzystać z zapisów dokumentów roboczych czyli zadekretowanych, a nie zaksięgowanych. Umożliwia to przeprowadzenie symulacji danych przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.

Corax ERP - Obroty dzienników księgowych
Opcja Obroty dziennika służy do przeglądania i drukowania zawartości dzienników księgowych. Przycisk Wykonaj generuje zestawienie w postaci TABELI zawierającej wszystkie zaksięgowane dokumenty jakie trafiły do dziennika we wskazanym okresie. W każdej pozycji prezentowany jest numer i data księgowania oraz sumaryczne kwoty dekretów.

Corax ERP - klasyfikacja środków trwałych
Grupa GUS - wartość tego pola jest związana z klasyfikacją środków trwałych Jest to symboliczne oznaczenie grupy rodzajowej, do której środek trwały jest zakwalifikowany. Wprowadzone oznaczenie powinno być zgodne z obowiązującą klasyfikacją rodzajową GUS. W polu tym może się znaleźć tylko zapis zgodny z tabelą grup środków trwałych. Pole to musi być wypełnione, jeśli jako typ majątku wybrany jest "środek trwały" lub "inwestycja w obcych środkach trwałych". Przywoływana jest tu tabela klasyfikacji, którą edytować można w opcji Klasyfikacja środków trwałych. Tabela klasyfikacji środków trwałych zawiera usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego i pełni jednocześnie rolę słownika grup rodzajowych wykorzystywanego w trakcie redagowania pola Grupa GUS podczas wprowadzania do ewidencji nowego środka trwałego. Zawartość tej TABELI powinna być zgodna z obowiązującymi normami. Obecnie uwzględnia ona obowiązujące akty prawne tj.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRST). Redagując w programie Tabelę Klasyfikacji środków trwałych można potraktować ją jako wzorzec dla wprowadzanych podziałów na grupy, podgrupy i rodzaje, stosownie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto w przypadku zmiany klasyfikacja rodzajowej (np. w związku z dostosowaniem do klasyfikacji europejskiej), bez żadnych trudności można zmodyfikować klasyfikację funkcjonującą w programie.

Corax ERP - Tabela amortyzacji
Podczas wprowadzania nowego środka trwałego zakładka ta jest nieaktywna. Natomiast w czasie modyfikacji/przeglądania danych środka trwałego możemy tu obejrzeć przebieg amortyzacji bilansowej i podatkowej danego środka trwałego w poszczególnych okresach obliczeniowych. Możliwy jest także z tego miejsca wydruk TABELI amortyzacji bilansowej i podatkowej za wybrany rok dla danego środka trwałego.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl