RAPORT

Odszukano artykuły zawierające frazę raport

Business intelligence


Business Intelligence (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje.

program do magazynu | systemy it |

Enova raporty


Przygotowanie i opracowanie RAPORTu to ważne, ale skuteczne i łatwe udostępnianie RAPORTu to zadanie dla oprogramowania STUDIO RAPORTY.net które pozwala udostępniać RAPORTy przez przeglądarkę internetową.


Raportowanie SQL Report Server


RAPORTowanie w oparciu o SQL Server Report Builder. Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych.

report builder |

Report Builder w systemie magazynowym


Analizy i RAPORTy za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

raportowanie sql reporting services |

Report Builder


Analizy i RAPORTy za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

windows azure |

Raporty


Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia RAPORTów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007.


Platforma raportowa


Realizowanie projektów przez działy IT przedsiębiorstw w zakresie wdrażania platformy RAPORTowej typu Business Intelligence, pozwalające na standaryzację i zmniejszenie kosztów dostarczania informacji dla użytkowników biznesowych.

raporty |

Platforma raportująca SQL Reporting Services


Microsoft Reporting Services to komponent Microsoft SQL Server przeznaczony do udostępniania firmą funkcji prezentacji wyników dla platformy Microsoft Buisness Intelligence.


IIS - internetowe usługi Informacyjne


Pierwsze wersje Reporting Servcies wymagały zainstalwoania usług IIS, ale od wersji 2008 potzreba ta została wyeliminowana w związku ze zmianą architektury serwera

instalator softwarestudio 2012 | terminologia |

Serwer raportów


Usługi Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę, zaprojektowana w celu zaspokajania dowolnych wszelkie potrzeb związanych z RAPORTowaniem - całość rozwiązania składa się na SERWER RAPORTÓW SQL


raport
raportraportraportraportraportraportraportraportraport
Report Builder
Analizy i RAPORTy za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz RAPORTach.

Report Builder 2.0 SQL 2008 server
RAPORTowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer

Raportowanie
RAPORTowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer

Report Builder
Analizy i RAPORTy za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować RAPORTy i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

Corax - księga handlowa
Modułu programu Corax Księga Handlowa – oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości. Z myślą o nich powstały rozwiązania umożliwiające łatwiejszą, szybszą i efektywniejszą pracę jednej z najważniejszych komórek firmy. Moduł oferuje im całą gamę funkcjonalności oraz automatów, które ułatwiają właściwe zaksięgowanie dokumentów, wykonanie wielu sprawozdań finansowych oraz dokonanie na czas obowiązujących rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Właścicielom firmy pozwalają dostarczyć wszelkich zestawień i RAPORTów dotyczących sytuacji finansowej firmy. Definiowalny plan kont oparty o trzypoziomową analitykę pozwoli dopasować go do potrzeb każdej firmy. Moduł zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Corax - Kadry i płace HR
Kadry i Płace HR (human resources)- to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej komórki, dostarczając im mechanizmów automatyzujących czynności związane m.in.: z naliczaniem płac, wyliczaniem wynagrodzeń za czas choroby, księgowaniem list płac, sporządzaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Umożliwia przygotowanie kompletnej sprawozdawczości wewnętrznej firmy w zakresie danych kadrowych i płacowych, tworząc wszystkie potrzebne zestawienia, wydruki i RAPORTy. Dzięki mechanizmowi pozwalającemu definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły obliczeniowe, moduł ten jest uniwersalnym programem kadrowo-płacowym przeznaczonym dla firm handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz instytucji budżetowych a nawet zakładów pracy chronionej.

Magazyn narzędzi
W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobieganiu bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy. W każdej chwili są dostępne dane historyczne o wcześniejszych transakcjach. Istnieje możliwość tworzenia RAPORTów zaległych wypożyczeń oraz planowanych zwrotów dla poszczególnych pracowników/wykonawców.

Kontrola handlowców
Kontrola handlowców za pomocą programu crm.net to przede wszystkim badanie realizacji celów pojedynczych pracowników oraz danego regionu, rzetelna ocena ilości i efektów wizyt oraz ocena skuteczności sprzedaży. Do innych, niezwykle ważnych aspektów działania programu należy ocena efektywności poszczególnych handlowców i ich klientów, przydzielanie zadań jednorazowych oraz akceptacja zmian w trasach handlowców. Kontrola handlowców opiera się także o otrzymywanie RAPORTów dotyczących urlopów i zwolnień. .

Corax ERP - Realizacja zlecenia produkcyjnego
Realizacja zlecenia produkcyjnego może być przeprowadzona dla całego zlecenia, pojedynczej pozycji lub dowolnej ilości wybranych pozycji. Program daje wiele możliwości i miejsc z których możemy dokonać realizacji. Opcja ta pozwala na realizację pozycji zlecenia, które zostały zaznaczone znacznikiem z lewej strony. W ten sposób możemy zrealizować kilka pozycji zlecenia. Program generuje w tle dokumenty przychodowe oraz rozchodowe, jeżeli wszystkie niezbędne składniki są w odpowiednich ilościach na magazynach. Jeżeli z jakiegoś powodu realizacja nie może zostać wykonana, powstaje RAPORT braków zlecenia, w którym jest podany powód dla którego realizacja nie została wykonana. Jeżeli pozycja zlecenia zostanie zrealizowana, całość zlecenia otrzymuje status „W trakcie realizacji”. Utworzenie realizacji zlecenia produkcyjnego powoduje zmniejszenie ilości wyrobów do wykonania na zleceniu produkcyjnym, którego dotyczy. Za jej pomocą stwierdzamy po prostu „tyle wyrobu jest już wykonane”. Możemy również właśnie w tym miejscu automatycznie utworzyć dokumenty, które rozchodują z magazynu produkcja w toku potrzebne surowce i materiały –zgodnie z definicją wyrobu oraz przyjmą wyroby do magazynu wyrobów gotowych i ew. odpady do magazynu odpadów.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl