PACZEK

Odszukano artykuły zawierające frazę paczek

Moduł paczek


Program Studio Spedycja.net moduł przygotowywania PACZEK i ich wysyłki spedytorem


Spedytor DPD


Integracja programu z firmą kurierską DPS


Ważenie paczek


Funkcja ważenia PACZEK pozwala rejestrować wagi poszczególnych PACZEK


Wysłanie paczek kurierem


Wysłanie PACZEK firmą kurierską związane jest z przekzaniem fizycznym zapakwoanego towaru oraz kompletu dokumentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.


Zlecenia wysyłki


Zlecenia wysyłki PACZEK za pomocą programu Spedycja .net


Integracja z programem magazynowym


Moduł spedycja, jest programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów wysyłanych paczkami dostarczanymi firmami kurierskimi


Integracja z programem magazynowym
Moduł spedycja, jest programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów wysyłanych paczkami dostarczanymi firmami kurierskimi

Paczki do spakowania
Program Spedycja.net umożliwia tworzenie listy pozycji magazynowych stanwoiących podatwę do przygotowania zestawu PACZEK.

Zlecenia wysyłki
Zlecenia wysyłki PACZEK za pomocą programu Spedycja .net

Wysłanie paczek kurierem
Wysłanie PACZEK firmą kurierską związane jest z przekzaniem fizycznym zapakwoanego towaru oraz kompletu dokumentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Ważenie paczek
Funkcja ważenia PACZEK pozwala rejestrować wagi poszczególnych PACZEK

General Logistics Systems
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (GLS Poland) działa na polskim rynku od roku 1998. Firma świadczy usługi przewozu PACZEK oraz związane z nimi usługi dodatkowe. Powstała pod nazwą Szybka Paczka jako przedsiębiorstwo-córka dobrze znanej w Polsce Grupy Raben. W maju 2004 r. dokonano zmiany nazwy na General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., a w styczniu 2005 r. firma GLS B.V. została wyłącznym udziałowcem firmy.

Specyfikacje dla dokumentów Wz
Specyfikacje PACZEK mogą być rejestrowane bezpośrednio dla każdego dokumentu Wz. Rozwiązanie to może zastąpić generowanie specyfikacji dla dokumentów sprzedaży lub funkcjonować równolegle. Wybór wariantu dopisywania specyfikacji PACZEK warunkują potrzeby użytkownika. Nazwa oraz dane adresowe odbiorcy odczytane zostają z dokumentu Wz. Pola nie są edytowane. W sytuacji, gdy w dokumencie Wz zapisane jest miejsce dostawy, informacje: ULICA, KOD POCZTOWY i MIEJSCOWOŚĆ odczytywane są z kartoteki miejsc dostawy. Waga dokumentu WZ wyświetlona zostaje w polu ŁĄCZNA WAGA PACZEK. Po wprowadzeniu przez Operatora ilości PACZEK (pole ILOŚĆ PACZEK), w polu WAGA PACZKI zostaje zapisana obliczona waga pojedynczej paczki - iloraz łącznej wagi i ilości PACZEK. Waga paczki zostaje obliczona i zapisana po wygenerowaniu specyfikacji. Zapis wartości 0 w polu ŁĄCZNA WAGA PACZEK jest blokowany. Przy próbie akceptacji wartości 0 w polu program blokuje wyjście z pola i zostaje wyświetlony komunikat informujący. .

Specyfikacje dla dokumentów sprzedaży
Specyfikacje PACZEK generowane dla faktur sprzedaży zapisywane są jako dokumenty bez pozycji, ze statusem dokumentu niezatwierdzonego. Funkcja generowania specyfikacji uruchamiana jest dla zaznaczonego kursorem dokumentu przez wybór procedury SPECYFIKACJA PACZEK. Nazwa oraz dane adresowe odbiorcy odczytane zostają z dokumentu sprzedaży. W sytuacji, gdy w fakturze zapisane zostało miejsce dostawy, w polu NAZWA 1 specyfikacji jest zapisywana nazwa miejsca dostawy odczytana z kartoteki miejsc dostawy (pole NAZWA). Dane adresowe również odczytane są z kartoteki miejsca dostawy skojarzonej z dokumentem sprzedaży. Uwaga: W przypadku konieczności modyfikacji danych miejsca dostawy (np. niepełne informacje o miejscu dostawy) wystarczająca jest modyfikacja kartoteki miejsca dostawy, nie ma potrzeby modyfikacji miejsca dostawy w dokumencie sprzedaży. Przy generowaniu specyfikacji dane miejsca dostawy odczytywane są bezpośrednio z kartoteki miejsc dostawy. W wyświetlonej formatce Operator może wprowadzić informacje w polach: Kontakt i telefon oraz polach dotyczących usług: COD (pobranie), Kwota pobrania, EXW (płaci odbiorca), ROD (zwrot dok.), POD (potw.dost), Dost. Do 10:00, Dost. w sobotę. Pola wagi i ilości PACZEK są nieedytowalne. Pola dotyczące usług wysyłki wymagają oznaczenia przez wpisanie wartości "T' (tak) lub "N" (nie). Wprowadzenie innej niż wymienione informacje lub nie wpisanie informacji jest blokowane. Pole KWOTA POBRANIA nie jest edytowane jeśli w polu COD (POBRANIE) została zapisana wartość "N". W polu aktywna jest procedura blokowania wyjścia z pola, jeśli zapisana wartość jest większa od 5 000,00. Pole UWAGI przeznaczone jest do zapisania dowolnych informacji przez Operatora. Zapisane informacje nie są drukowane na etykiecie i przepisywane do potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie pola UWAGI uruchamia procedurę generowania specyfikacji PACZEK.

Potwierdzenie odbioru
Potwierdzenie odbioru generowane jest na podstawie dokumentów specyfikacji PACZEK. Dokumenty PACZEK, na podstawie których zostanie wygenerowany dokument potwierdzenia odbioru należy zaznaczyć. Po prawidłowym wygenerowaniu dokumentu potwierdzenia odbioru, dokument specyfikacje PACZEK zostaje zablokowany i oznaczony odpowiednim statusem.

Wydruk etykiet
Etykiety dla PACZEK mogą być drukowane dla wszystkich PACZEK wybranych specyfikacji lub dla wybranej paczki. Przy wydruku etykiet dla specyfikacji należy wybrany dokument zaznaczyć kursorem a następnie uruchomić wydruk etykiet przez kombinację klawiszy lub przy wykorzystaniu pomocy kontekstowej.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl