MASZYN

Odszukano artykuły zawierające frazę maszyn

Studio CMMS.net


Studio CMMS.net to nowoczesna aplikacja w technologii ASP.net, C# pracująca na bazie MS SQL 2008 server klasy CMMS, przeznaczona dla Służb Utrzymania Ruchu dowolnego przedsiębiorstwa.

oprogramowanie cmms.net | program utrzymania ruchu | służby utrzymania ruchu | zdjęcia programu cmms.net |

System Utrzymania Ruchu


Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy MASZYNowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.

+cmms.net | program cmms.net |

Kartoteki maszyn i urządzeń


Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami MASZYN i urządzeń.

cmms.net | utrzymanie ruchu programy |

Maszyny Wirtualne


Tworzenie wysoko dostępnych, skalowalnych aplikacji i usług przy użyciu rozbudowanego środowiska PaaS. Obsługiwane są zaawansowane wielowarstwowe scenariusze, zautomatyzowane wdrożenia i elastyczne skalowanie. Te usługi umożliwiają dostarczanie doskonałych rozwiązań SaaS klientom z różnych części świata.

centra danych | chmura prywatna | hosting |

Raporty


W programie CMMS.net wykorzystano technologie Microsoft SQL reporting services do analizowania danychy i prezentowania wyników. Szablony raportów przygotowano za pomocą Report Builder 3.0

naprawy maszyn i urządzeń |

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń


Wysoki udział kosztów utrzymania ruchu MASZYN i urządzeń w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa zmuszają do intensywnego poszukiwania możliwości ich kontrolowania i zmniejszenia.

administrator systemu utrzymania ruchu | facebook | youtube |

Program CMMS SQL


Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone , bezpieczne i wydane sytemy Operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL 2008 Server.

album ze zdjęciami programu cmms.net | instrukcja systemu utrzymania ruchu | program studio cmms.net | program utrzymanie ruchu |

maszyn
maszynmaszynmaszynmaszynmaszynmaszynmaszynmaszynmaszyn
Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
Wysoki udział kosztów utrzymania ruchu MASZYN i urządzeń w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa zmuszają do intensywnego poszukiwania możliwości ich kontrolowania i zmniejszenia.

Program CMMS SQL
Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone , bezpieczne i wydane sytemy Operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL 2008 Server.

Raporty
W programie CMMS.net wykorzystano technologie Microsoft SQL reporting services do analizowania danychy i prezentowania wyników. Szablony raportów przygotowano za pomocą Report Builder 3.0

Infrastruktura jako usługa
IaaS (Infrastrure as a Service), czyli infrastruktura jako usługa to spełniająca wymagania użytkownika. W ciągu kilku minut można wdrożyć i uruchomić MASZYNy wirtualne z systemem Windows Server lub Linux.

Kartoteki maszyn i urządzeń
Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami MASZYN i urządzeń.

Rodzaje środków trwałych
Zgodnie z ustawą do środków trwałych zalicza się stanowiące własność lub współwłasność jednostki: - nieruchomości (grunty, budynki) - MASZYNy i urządzenia, - środki transportu, - inne przedmioty, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Zgodnie z ustawą do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się: - prawo użytkowania wieczystego gruntu, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - prawa autorskie, - prawa do projektów, wynalazków, patentów, licencji, - programy komputerowe, - know-how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Pod pojęciem inwestycji w obcych środkach trwałych rozumie się koszty poniesione w obcych środkach trwałych, mające na celu ich przystosowanie do potrzeb użytkowników, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji i adaptacji tych obiektów jeśli: - wykonane roboty są kompletne i ich efekty zdatne do użytku, - obiekty, w których roboty wykonano będą użytkowane dłużej niż 1 rok. Pozostałe środki trwałe to najczęściej wyposażenie lub niskocenne składniki majątku trwałego, które są zwykle umarzane metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Plany przegladów maszyn i urządzeń
Zapewne w każdym przedsiębiorstwie, którego działalność oparta jest na wykorzystywaniu MASZYN w celach wytwórczych lub do świadczenia usług, jednym z podstawowych problemów jest sprawne zorganizowanie czynności związanych z utrzymaniem MASZYN we właściwym stanie technicznym, zapewniającym ciągłość użytkowania i powtarzalność pracy na wymaganym poziomie jakościowym. Przestoje planowe to świadome przerwanie użytkowania MASZYNy na podstawie planu remontów. Są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Naprawa
Naprawa to obsługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom (podzespołom) MASZYNy w wyniku regeneracji i/lub wymiany.

Codzienna obsługa maszyn
Obsługa codzienna MASZYN obejmuje takie czynności, jak sprawdzenie czystości MASZYN; częstotliwości i jakości; smarowania mechanizmów i połączeń oraz ich regulacji; działania mechanizmów jezdnych, stanu ogumienia; zużycia materiałów pędnych; stanu osłon ochronnych i ogólnego bezpieczeństwa pracy.

Remont
Remont dotyczy jednoczesnej naprawy wszystkich zespołów w MASZYNie lub ich wymiany. Wykonuje się go w celu usunięcia skutków zużywania się części MASZYN lub urządzeń, aby nie dopuścić do nadmiernego ich zużycia, w następstwie którego na stępują awarie i wycofanie urządzenia z użytkowania. Terminy remontów są określone w wieloletnich i rocznych planach remontów, uzgodnionych z kierownikami działów produkcyjnych i pomocniczych. .

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl