KARTOTEK

Odszukano artykuły zawierające frazę kartotek

Kartoteki


KARTOTEKi nadawców, adresatów i pracowników.

producent oprogramowania | role i użytkownicy |

Kartoteki magazynowe


Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z KARTOTEKami asortymentowymi, które stanowią bardzo ważną rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.


Kartoteki kontrahentów


Ewidencja maszyn i urządzeń, obrót magazynowy wymagają przypisania (określenienia) kontrahenta z jakim powiażane jest dane zdarzenie. Kontrahentem jest zarówno dostawca, producent jak i odbiorca - pracownik.


Kartoteki maszyn i urządzeń


Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z KARTOTEKami maszyn i urządzeń.

cmms.net | utrzymanie ruchu programy |

Kartoteki z excela


Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych KARTOTEKowych wykonwyana może być za pomocą funkcji importu KARTOTEK z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2sql


Kartoteki kontrahentów


Kontrahenci to lista KARTOTEK firm dla których wykonywane są rejestracje związane z przyjmowaniem i wydawaniem towaru. Kontrahentem jest więc każdy podmiot dla którego świadczone są usługi związane z magazynowaniem.


Sortowanie danych


Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).

agregacja danych | wyszukiwanie danych w tabeli | załączniki do dokumentów |

Kartoteki magazynowe


Ewidencja stanów magazynowych, dokumentów obrotu magazynowego oraz wypożyczeń opiera się o zdefiniowane KARTOTEKi magazynowe.

kartoteki magazynowe | magazyn narzędzi | przeglądy narzędzi |

Kartoteki z excela - magazyn narzędzi


import KARTOTEK z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql

programy internetowe |

Magazyn Narzędzi


KARTOTEKa narzędzi pozwala definiować KARTOTEKi wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji)

program do wypożyczalni | program wypożyczalnia narzędzi |

kartotek
kartotekkartotekkartotekkartotekkartotekkartotekkartotekkartotekkartotek
Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w KARTOTEKach oraz raportach.

Magazyn Narzędzi
KARTOTEKa narzędzi pozwala definiować KARTOTEKi wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji)

Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych KARTOTEKach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania.

Kartoteki z excela
import KARTOTEK z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql

Kartoteki magazynowe
Ewidencja stanów magazynowych, dokumentów obrotu magazynowego oraz wypożyczeń opiera się o zdefiniowane KARTOTEKi magazynowe.

Wprowadzenie środków do ewidencji
KARTOTEKa środków trwałych to podstawowa KARTOTEKa programu. Powinny się w niej znaleźć wszystkie środki trwałe wprowadzone do ewidencji firmy. Stanowi ona główne źródło informacji na temat majątku trwałego danej jednostki gospodarczej. Zbiór ten dzieli się na : ? środki trwale ? wartości niematerialne i prawne ? inwestycje w obcych środkach trwałych ? pozostałe środki trwałe (wyposażenie).

Kartoteka środka trwałego
Dane środka trwałego zostały podzielone na pięć zakładek: Dane informacyjne, Dane o amortyzacji, Wartości bilansowe, Wartości podatkowe, Tabela amortyzacji. Typ majątku Pole to służy do wybrania jednego z następujących typów majątku trwałego : - środki trwałe - wartości niematerialne i prawne - inwestycje w obcych środkach trwałych - pozostałe środki trwałe – wyposażenie. Nazwa Indywidualna nazwa środka trwałego, umożliwiająca jego łatwą identyfikację. Numer inwentarzowy Jest to numer ewidencyjny środka trwałego. Wartość w tym polu musi być unikalna (program nie dopuści do zapisania środka trwałego z istniejącym już numerem inwentarzowym). Nadając numerację ewidencjonowanym środkom trwałym należy zachować metody dotychczas stosowane w ewidencji, jednak warto także uwzględnić łatwość i wygodę wyszukiwania danych w ramach programu.

Corax moduł podstawowy
odpowiedzialny za dostarczenie wsparcia w obszarze zarządzania gospodarką materiałową, dystrybucją, zamówieniami własnymi i obcymi, sprzedażą towarów i usług, zakupami, promocjami a także KARTOTEKami kontrahentów, artykułów, pracowników i innych podmiotów. Umożliwia obniżenie kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami a także podniesienie efektywności gospodarki zapasami. Poprzez automatyzację wielu czynności wykonywanych przez dział sprzedaży w znaczny sposób wpływa również na obniżenie kosztów w tym dziale, pozwalając skupić się na aktywnych działaniach pro-sprzedażowych. Zawiera wiele sparametryzowanych i gotowych do użycia analiz związanych m.in. ze sprzedażą produktów, ich rentownością oraz analiz dotyczących klientów i dokonywanych przez nich zakupów. Dzięki uzyskanym z systemu statystkom menadżerowie otrzymują wiedzę ułatwiającą im podejmowanie trafnych decyzji związanych z dalszym rozwojem przedsiębiorstwa, jego produktami oraz wielu innych mających wpływ na dalsze, lepsze prosperowanie firmy. Program pozwala prowadzić efektywną gospodarkę środkami finansowymi udostępniając mechanizmy kontroli stanu rozrachunków z klientami i dostawcami. Firma dysponuje aktualnymi informacjami na temat przewidywanych terminów spływu należności oraz koniecznych płatnościach. Wspomaga to decyzje w zakresie zarządzania budżetem firmy i planowania działań inwestycyjnych. System posiada generator rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7 i VAT7K ułatwiający comiesięczne lub kwartalne rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Klienci narzędziowni
Działanie programu opiera się na KARTOTEKach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowników z zasobami narzędzi. Oznacza to przeniesienie do systemu informatycznego rozwiązania (opartego o tzw. marki) wykorzystywanego w tradycyjnych magazynach. Dzięki temu oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej wiedzy o sytuacji panującej na magazynie narzędzi. .

Specyfikacje dla dokumentów Wz
Specyfikacje paczek mogą być rejestrowane bezpośrednio dla każdego dokumentu Wz. Rozwiązanie to może zastąpić generowanie specyfikacji dla dokumentów sprzedaży lub funkcjonować równolegle. Wybór wariantu dopisywania specyfikacji paczek warunkują potrzeby użytkownika. Nazwa oraz dane adresowe odbiorcy odczytane zostają z dokumentu Wz. Pola nie są edytowane. W sytuacji, gdy w dokumencie Wz zapisane jest miejsce dostawy, informacje: ULICA, KOD POCZTOWY i MIEJSCOWOŚĆ odczytywane są z KARTOTEKi miejsc dostawy. Waga dokumentu WZ wyświetlona zostaje w polu ŁĄCZNA WAGA PACZEK. Po wprowadzeniu przez Operatora ilości paczek (pole ILOŚĆ PACZEK), w polu WAGA PACZKI zostaje zapisana obliczona waga pojedynczej paczki - iloraz łącznej wagi i ilości paczek. Waga paczki zostaje obliczona i zapisana po wygenerowaniu specyfikacji. Zapis wartości 0 w polu ŁĄCZNA WAGA PACZEK jest blokowany. Przy próbie akceptacji wartości 0 w polu program blokuje wyjście z pola i zostaje wyświetlony komunikat informujący. .

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl