DOK

Odszukano artykuły zawierające frazę dok

Zarządzanie dokumentami


System Archiwizacji DOKumentów pozwala w wygodny sposób gromadzić DOKumenty w centralnym repozytorium.


Studio Archiwizacji Dokumentów SAD


Klasyczne metody przechowywania DOKumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej DOKumentu.

dokumenty elektroniczne | sql 2008 server |

Protokół reklamacyjny


Tworzenie DOKumentu reklamacji (protokołu reklamacyjnego) służy wprowadzaniu DOKumentu przyjęcia reklamowanego towaru.

import xls2sql |

Drukowanie dokumentów magazynowych


Wydruk DOKumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.

dokumenty magazynowe | personalizacja wydruków |

Sortowanie danych


Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).

agregacja danych | wyszukiwanie danych w tabeli | załączniki do dokumentów |

Dokumenty magazynowe


DOKumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

dokumenty przyjęcia do magazynu | dokumenty wydania z magazynu | komisjonowanie | wydanie z magazynu |

Drukowanie dokumentów


Wydruk DOKumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.

dokumenty | drukowanie dokumentów |

Wydanie z magazynu


Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą DOKumentów magazynowych Wz i Rw

dokumenty magazynowe | program magazynowy |

Filtrowanie dokumentów


Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.


Komunikacja z programem


Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa Systemu przy pomocy myszki i klawiatury.


dok
dokdokdokdokdokdokdokdokdok
Dokumenty DMS
Klasyczne metody przechowywania DOKumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej DOKumentu, dlatego powstały systemu DMS.

Wdrożenie programu reklamacji
Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg DOKumentów w firmie, szczególnie dotyczących reklamacji i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć wymierne korzyści wynikające z uporządkowania procesu.

Magazyn Narzędzi
Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w DOKumentach wypożyczeń narzędzi (wypożyczalnia narzędzi) oraz w DOKumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji)

Archiwizacja dokumentów
Program umozliwia rejestrowanie DOKumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane DOKumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną (na numer składają się następujące informacje: symbol jednostki organizacyjnej, symbol klasyfikacji dziesiętnej, kolejny numer sprawy, kolejny numer akt sprawy, rok).

Bezpieczeństwo systemu DMS
Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.

Logistyka magazynowa
Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. "co-packing" ("pakowanie na zlecenie"), cross-docking - system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu "miejscu uznanemu", w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, DOKumentu i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia DOKumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

Rola programu magazynowego
Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z DOKonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji Operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki. .

Przyjęcie towaru do magazynu
Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. DOKumenty oznaczone symbolami Pz, PI i Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego PI przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz.

Zarządzanie magazynem
Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla Operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady DOKumentowania obrotu magazynowego jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Przyjęcie i wydanie jest DOKumentowane jako Operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi). DOKumenty magazynowe stanowią grupę DOKumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane ?ręcznie? przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur. .

Dokumenty wewnętrzne
DOKumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą DOKumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, DOKument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno DOKument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić DOKument Mp lub wystawić taki DOKument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg DOKumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi. DOKumenty przychodu Px i rozchodu wewnętrznego Rx, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami itp. .