C

Odszukano artykuły zawierające frazę C

System magazynowy WMS


PROGRAM MAGAZYNOWY - Rozwiązania przepływu informaCji wspomagająCe proCesy magazynowe wykorzystują komputery w iCh realizaCji. Trudno wyobrazić sobie funkCjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąCa podstawowy atrybut proCesu logistyCznego bez komputera.

program magazynowy | warehouse management system |

program magazynowy Android


AplikaCja na urządzenia z systemem ANDROID moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaCzony jest do ewidenCji ilośCiowo wartośCiowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe Android WMS może być uruChamiane na tabletaCh lub speCjalnyCh terminalaCh firmy ZEBRA.

android wms | program magazynowy android |

Zestawienia dokumentów magazynowych


Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry Czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityCzne pozwalająCe praCownikom na kontrolę i weryfikaCję zgodnośCi danyCh zapisanyCh w bazie systemu magazynowego ze stanami faktyCznymi.


Interlabel


Firma dostarCza nowoCzesne zaawansowane rozwiązania dla firm w zakresie systemów automatyCzne identyfikaCji.


Magazyn Narzędzi Framework


Program Magazyn Narzędzi Framework to wersja Windows programu do prowadzenia magazynu narzędzi.

demo |

Corax ERP


Oprogramowanie humansoft Corax ERP oferuje to nowoCzesne rozwiązanie informatyCzne dostarCza moduły dla standardowej firmy produkCyjno handlowej.


Corax Mobile


CoraxMobile to aplikaCja przeznaCzona dla firm posiadająCyCh sieć handlowCów, którzy wykonują swoją praCę poza siedzibą firmy.


CoraxMobile


CoraxMobile to aplikaCja przeznaCzona dla firm posiadająCyCh sieć handlowCów, którzy wykonują swoją praCę poza siedzibą firmy.


Aplikacje dla Windows CE / Mobile


Urządzenia z systemem MiCrosoft Windows Mobile zapewniają dostęp do potrzebnyCh informaCji biznesowyCh nawet wtedy, gdy użytkownik jest daleko od swojego biurka.


Vista czyli bezpieczniej
Vista Czyli bezpieCzniej ?

Doświadczalna platforma MS
DoświadCzalna platforma MiCrosoftu

Service Pack dla Windows Vista
Polski ServiCe PaCk dla Windows Vista

Serwery Microsoft i .NET
Serwery MiCrosoft i .NET

Microsoft® Visual Studio 2008
MiCrosoft® Visual Studio 2008

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadząCyCh magazyn na zasadzie outsourCingu (usługi magazynowania), magazyn logistyCzny w którym przeChowywany jest towar innyCh firm. SpeCjalistyCzne firmy logistyCzne posiadająCe magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoiCh klientów wynajmująC im określone przestrzenie magazynowe. WynajmująCa firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramaCh opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyCzna zapewnia Całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomoCnym w takiej praCy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomoCą którego można ewidenCjonować towary wg klientów i miejsC składowania.

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmu powierzChni magazynowyCh na terenie Całej Polski ma to miejsCe w najbardziej strategiCznyCh punktaCh lokalizaCyjnyCh kraju. Najbardziej korzystna lokalizaCję magazynu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym Czynnikiem deCydująCym o stworzeniu atrakCyjnej lokalizaCji dla budowy magazynów jest infrastruktura drogowa. We wszystkiCh miastaCh, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okoliCe węzłów autostradowyCh stanowią najbardziej atrakCyjne miejsCa budowy magazynów. Tak jest w okoliCaCh Łodzi (Stryków), WroCławia (Bielany WroCławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, GliwiCe) Czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móC dostarCzać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdeCydować się na speCjalizaCję poszCzególnyCh Centrów w określonyCh regionaCh kraju.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamująCy się budową i dzierżawą obiektów magazynowyCh konkurują ze sobą, Co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakCyjne. Widać na rynku działalność mniejszyCh firm, które też mają do zaoferowania konkurenCyjne magazyny do wynajęCia. Czynsze za wynajem powierzChni magazynowej szły w górę ze względu na rosnąCe koszty budowy, ziemi, Co właśCiwie już teraz jest widoCzne. Część inwestyCji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestyCje są zabudżetowane na długo wprzód, znaCzna iCh Część miała Charakter spekulaCyjny.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawCa, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsCa jego przeznaCzenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługaCh magazynowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z Chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi magazynowania i transportu jako Całość, ale Czy jest to usługa transportowa, Czy magazynowania, nie może deCydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadCzenie usługi magazynowania i w ramaCh tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaCzone miejsCe, to świadCzoną usługę można uznać za usługę magazynowania. W takim przypadku do CałośCi stosujemy zasady przewidziane dla usług magazynowania.

Logistyka magazynowa
OpróCz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najCzęśCiej także usługi pakowania, etykietowania, konfekCjonowania, obsługę akCji promoCyjnyCh, tzw. "Co-paCking" ("pakowanie na zleCenie"), Cross-doCking - system bezpośredniCh przepływów towarów od wielu nadawCów do wielu odbiorCów Całodobową oChronę, nadzór kamer przemysłowyCh, pełną obsługę Celną w jednym miejsCu, dzięki własnemu "miejsCu uznanemu", w którym funkCjonariusz Celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkiCh formalnośCi CelnyCh, bezpieCzeństwo składowanyCh towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawCy jest nowoCzesny i sprawny system informatyCzny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalająCe na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logująC się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistyCznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i OperaCje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleCeń wydań Czy awizo dostawy.