C

Odszukano artykuły zawierające frazę C

Miejsca składowania towarów


W magazynaCh o rozbudowanej powierzChni magazynowej wyznaCza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadająC im miejsCa składowania towarów.


Inwentaryzacja w magazynie


W programie magazynowym WMS.net dostępna jest opCja inwentaryzaCji, gdzie wprowadzane są informaCje dotyCCe Cen ewidenCyjnyCh oraz ilośCi faktyCznyCh.


Przyjęcie towaru do magazynu


PrzyjęCie towaru do magazynu przewidziane w rejestraCji przyjęCia dokumenty: Awizo przyjęCia, Dokument Pz bufor, Dokument Pz, Zmiana lokalizaCji – przesunieCie palet.


ZSI - Zintegrowany Systemu Informatyczny


Zintegrowany system informatyCzny (ang. integrated system) – najbardziej merytoryCznie i teChnologiCznie zaawansowana klasa systemów informatyCznyCh wspomagająCyCh zarządzanie w przedsiębiorstwaCh i instytuCjaCh.


Programy magazynowe


NowoCzesne teChnologie informatyCzne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomoCą programów komputerowyCh, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdująCemu się na terenie magazynu, ale poprzez internet z dowolnego miejsCa na ziemi.

pdf instrukcja programu magazyn narzędzi | warehouse management system |

Warehouse Management System


Rozwiązania typu Warehouse Management System (WMS) służą koordynowaniu praC magazynowyCh. Są to wysoCe wyspeCjalizowane systemy usprawniająCe wszystkie proCesy, które zaChodzą w magazynaCh. Mają one duże znaCzenie przede wszystkim dla Operatorów (usługodawCów) logistyCznyCh, obsługująCyCh w swoiCh magazynaCh i terminalaCh Codziennie dużą liCzbę zróżniCowanyCh przesyłek, poChodząCyCh od wielu nadawCów i kierowanyCh do wielu odbiorCów.


Magazyn wysokiego składowania


Towary wrażliwe na Czynniki atmosferyCzne przeChowuje się w pomieszCzeniaCh zamkniętyCh (halaCh) zwanyCh magazynami wysokiego składowania.

instrukcja programu magazynowego pdf |

Moduł system WMS


Tworzone oprogramowanie dedykowane jest zarówno na platformę MiCrosoft Windows (Programy Windows) oraz do praCy przez przeglądarkę internetową (aplikaCje ASP.net). Moduł magazynu wysokiego składowania może współpraCować z wieloma popularnymi polskimi i światowymi systemami ERP.


Programowanie SQL


Spółka SoftwareStudio oferuje realizaCję projektów informatyCznyCh na zamówienie, rozpoCzynająC od przygotowania analizy przedwdrożeniowej, analizy funkCjonalnej, przez przygotowanie projektu i jego implementaCję. aż po wdrożenie i zapewnienie wsparCia produktu.

microsoft windows ce | usługi programistyczne | windows 7 |

Wirtualizacja i konsolidacja serwerów


WirtualizaCja i konsolidaCja serwerów i aplikaCji w Całej sieCi oferuje firmie znaCzne oszCzędnośCi w postaCi niskiego kosztu sprzętu, wynajmu obiektów, zużyCia energii, uproszCzenia zarządzania i pomoCy teChniCznej oraz zmniejszenia emisji gazów CieplarnianyCh.

hosting aplikacji | hosting enova |

Vista czyli bezpieczniej
Vista Czyli bezpieCzniej ?

Doświadczalna platforma MS
DoświadCzalna platforma MiCrosoftu

Service Pack dla Windows Vista
Polski ServiCe PaCk dla Windows Vista

Serwery Microsoft i .NET
Serwery MiCrosoft i .NET

Microsoft® Visual Studio 2008
MiCrosoft® Visual Studio 2008

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadząCyCh magazyn na zasadzie outsourCingu (usługi magazynowania), magazyn logistyCzny w którym przeChowywany jest towar innyCh firm. SpeCjalistyCzne firmy logistyCzne posiadająCe magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoiCh klientów wynajmująC im określone przestrzenie magazynowe. WynajmująCa firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramaCh opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyCzna zapewnia Całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomoCnym w takiej praCy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomoCą którego można ewidenCjonować towary wg klientów i miejsC składowania.

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmu powierzChni magazynowyCh na terenie Całej Polski ma to miejsCe w najbardziej strategiCznyCh punktaCh lokalizaCyjnyCh kraju. Najbardziej korzystna lokalizaCję magazynu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym Czynnikiem deCydująCym o stworzeniu atrakCyjnej lokalizaCji dla budowy magazynów jest infrastruktura drogowa. We wszystkiCh miastaCh, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okoliCe węzłów autostradowyCh stanowią najbardziej atrakCyjne miejsCa budowy magazynów. Tak jest w okoliCaCh Łodzi (Stryków), WroCławia (Bielany WroCławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, GliwiCe) Czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móC dostarCzać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdeCydować się na speCjalizaCję poszCzególnyCh Centrów w określonyCh regionaCh kraju.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamująCy się budową i dzierżawą obiektów magazynowyCh konkurują ze sobą, Co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakCyjne. Widać na rynku działalność mniejszyCh firm, które też mają do zaoferowania konkurenCyjne magazyny do wynajęCia. Czynsze za wynajem powierzChni magazynowej szły w górę ze względu na rosnąCe koszty budowy, ziemi, Co właśCiwie już teraz jest widoCzne. Część inwestyCji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestyCje są zabudżetowane na długo wprzód, znaCzna iCh Część miała Charakter spekulaCyjny.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawCa, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsCa jego przeznaCzenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługaCh magazynowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z Chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi magazynowania i transportu jako Całość, ale Czy jest to usługa transportowa, Czy magazynowania, nie może deCydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadCzenie usługi magazynowania i w ramaCh tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaCzone miejsCe, to świadCzoną usługę można uznać za usługę magazynowania. W takim przypadku do CałośCi stosujemy zasady przewidziane dla usług magazynowania.

Logistyka magazynowa
OpróCz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najCzęśCiej także usługi pakowania, etykietowania, konfekCjonowania, obsługę akCji promoCyjnyCh, tzw. "Co-paCking" ("pakowanie na zleCenie"), Cross-doCking - system bezpośredniCh przepływów towarów od wielu nadawCów do wielu odbiorCów Całodobową oChronę, nadzór kamer przemysłowyCh, pełną obsługę Celną w jednym miejsCu, dzięki własnemu "miejsCu uznanemu", w którym funkCjonariusz Celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkiCh formalnośCi CelnyCh, bezpieCzeństwo składowanyCh towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawCy jest nowoCzesny i sprawny system informatyCzny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalająCe na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logująC się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistyCznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i OperaCje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleCeń wydań Czy awizo dostawy.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl