SoftwareStudio

Synchronizacja danych - Tryb ADMIN

Replikator .net

SYNCHRONIZACJA DANYCH - TRYB ADMIN - Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF.

Zalogowany użytkownik ADMIN może na żądanie dokonać synchronizacji danych uruchamiając opcję Synchronizacja ręczna: Zaznaczając jakie tabela (pliki DBF) mają być replikowane. W powyższym przykładzie mamy dostęp do 2 tabel kartotek. Uruchomienie opcji powoduje wyświetlenie okna informacyjnego z postępem replikacji. Uruchamiając program replikator.exe /auto powodujemy że program bez konieczności logowani wykona synchronizację danych (replikację).Synchronizacja danych - Tryb ADMIN Replikator .net