SoftwareStudio

Synchornizacja danych - Tryb SETUP

Replikator .net

SYNCHORNIZACJA DANYCH - TRYB SETUP - Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF.

Program uruchomiony z parametrem SETUP wyświetla okno logowania, przy braku pliku konfiguracyjnego (replika tor.xml) uruchomienie jest bez hasła. Wybierając tryb SETUP wyświetla się okno panelu konfiguracyjnego Gdzie należy wprowadzić: - nazwę serwera SQL do połączenia np. .\SQLEXPRESS - nazwę bazy SQL z którą ma być prowadzona replikacja danych np. HURT2000 Aby sprawdzić poprawność połączenia można wykonać test. Ponadto należy wprowadzić hasło do opcji SETUP oraz opcji ADMIN Uwaga: podając adres serwera internetowego można replikować dane z dowolnym serwerem SQL w Internecie. Synchronizacja danych Replikacja może być uruchamiana w trybie „ręcznym” poprzez uruchomienie programu w trybie ADMIN lub w sposób automatyczny z parametrem /AUTO.Synchornizacja danych - Tryb SETUPReplikator .net