U

Kolektor magazynowy

Kolektor magazynowy to mobilny kompUter pełniący rolę dodatkwoego modUłU w magazynie wysokiego składU rozszerzający fUnkcjonalność systemU WMS. Magazynowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym Urządzeniem podłączanym do systemU za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemU Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile lUb Android. 2015-09-11 10:27:56
Kolektor danych

Kolektor danych - nowoczesne narzędzie zbierania i przetwarzania danych. Magazynowe kolektory danych dostępne są z systemem Windows CE, Windows Mobile lUb Android. 2015-09-11 10:27:56
Oprogramowanie

SoftwareStUdio jest prodUcentem oprogramowania, tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania informatyczne w technologii Microsoft ASP.net, SQL, C#. oraz Android. 2015-09-11 10:27:56
Rozwiązania dla wymagających

Aplikacje i serwery w chmUrze to kolejny etap w rozwojU firmy, bezpieczeństwa i możliwości systemów informatycznych. Rozwiązania dla wymagających Udostępniane na platformie VMware należą do jednych z droższych profesjonalnych systemów IT. 2015-09-11 10:27:56
Szef sprzedaży

Osiągnięcia przedsiębiorstwa w najważniejszym obszarze sprzedaży własnych prodUktów i UUg zależą od bardzo wielU czynników i wszystkie one powinny być pod szczególnym nadzorem szefa sprzedaży. System organizacji pracy działU sprzedaży, jest skUpiony na tym aby przedstawiciele sprzedaży (HANDLOWCY) zajmowali się sprzedażą. Za jego organizację i kontrolę odpowiedzialność ponosi SZEF SPRZEDAŻY. 2015-09-11 10:27:56
Aplikacje webowe

Aplikacja webowa to program kompUterowy, który pracUje na serwerze i komUnikUje się poprzez sieć kompUterową z hostem Użytkownika kompUtera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Użytkownika, będącego w takim przypadkU interaktywnym klientem aplikacji internetowej. 2015-09-11 02:02:04
Programy magazynowe

Programy magazynowe przeznaczone są do zarządzania pracą magazynU wraz z personelem magazynowym. W wielU systemach informatycznych dostępne są modUły Umożliwiające wsparcie procesów magazynowych. Wśród dostępnych programów magazynowych większość to rozwiązania zintegrowane. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn palet

Magazyn palet to to idealnie rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które transportUją prodUkty na paletach. W zależności od zapotrzebowania danej linii, Umożliwia wydawanie palet w zebranych stosach lUb pojedynczo, co znacznie skraca czas prac. 2015-09-11 10:27:56
Program do rozliczania palet

Prosta obsłUga programU do rozliczania palet jest możliwa dzięki temU, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc UrUchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Bogatą fUnkcjonalność UzUpełniają standardowe fUnkcje np. zapis danych do plików excel XLS. 2015-09-11 10:27:56
Przewoźnicy

Przewoźnik realizUjący zlecenia transportU często przewożąc towar odpowiada za powierzone palety. Przewoźnicy są rozliczani z ilości palet im powierzonych. W programie każde wydanie i przyjęcie wpływa na saldo wskazaneg przewoźnika. 2015-09-11 10:27:56
Wydawanie palet

DokUmenty Wydania zewnętrzne WZ słUżą do rejestracji wydań palet i opakowań, natomiast dokUmenty Rozchody Wewnętrzne RW słUżą do wprowadzania niedoborów wynikających ze spisU z natUry oraz wszelkiego typU rozchodów wewnętrznych. Wydawanie palet realizowane jest na podstawie kwitów wystawianych przez magazyniera. 2015-09-11 10:27:56
u

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl