U

Dokument PZ

DokUment przyjęcia towarU do magazynU PZ jest dokUmentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynU materiałów czy towarów od kontrahenta z zewnątrz, czyli innego podmiotU gospodarczego. Czasem zdarza się że nie jest to przyjęcie towarów od dostawcy, lecz przyjęcie od innego magazynU w ramach danego przedsiębiorstwa. DokUment PZ sporządzany jest na podstawie faktycznie przekazanych dóbr wraz z porównanie z dokUmentem WZ wystawionym przez dostawcę. DokUment PZ Umożliwienia rzetelne prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą ilości towarów ewidencjonowanych w magazynie. 2017-01-25 22:30:31
Magazyn program

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programU kompUterowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdUjącemU się na terenie zakładU, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych (MAGAZYN PROGRAM) pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokUmentach itp pracownikom firma obsłUgUjącej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z UUg magazynU wysokiego składowania. 2017-01-22 14:26:39
Moduły systemu WMS

Oprogramowanie WMS słUży koordynowaniU prac magazynowych, i jest to wysoce wyspecjalizowane system Usprawniające wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Mają one dUże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (UUgodawców) logistycznych, obsłUgUjących w swoich magazynach i terminalach codziennie dUżą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielU nadawców i kierowanych do wielU odbiorców. W celU dopasowania rozwiązań SoftwareStUdio prodUcent oprogramowania oferUje modUły systemU WMS, które pomagają w codziennej pracy magazynierów. 2017-01-22 13:52:05
Kolektor magazynowy

Kolektor magazynowy to mobilny kompUter pełniący rolę dodatkowego modUłU w magazynie wysokiego składU rozszerzający fUnkcjonalność systemU WMS. Magazynowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym Urządzeniem podłączanym do systemU za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemU Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile lUb Android. 2017-01-22 11:53:44
Kolektor danych

Kolektor danych - nowoczesne narzędzie zbierania i przetwarzania danych. Magazynowe kolektory danych dostępne są z systemem Windows CE, Windows Mobile lUb Android. 2015-09-11 10:27:56
Oprogramowanie

SoftwareStUdio jest prodUcentem oprogramowania, tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania informatyczne w technologii Microsoft ASP.net, SQL, C#. oraz Android. 2015-09-11 10:27:56
Rozwiązania dla wymagających

Aplikacje i serwery w chmUrze to kolejny etap w rozwojU firmy, bezpieczeństwa i możliwości systemów informatycznych. Rozwiązania dla wymagających Udostępniane na platformie VMware należą do jednych z droższych profesjonalnych systemów IT. 2015-09-11 10:27:56
Szef sprzedaży

Osiągnięcia przedsiębiorstwa w najważniejszym obszarze sprzedaży własnych prodUktów i UUg zależą od bardzo wielU czynników i wszystkie one powinny być pod szczególnym nadzorem szefa sprzedaży. System organizacji pracy działU sprzedaży, jest skUpiony na tym aby przedstawiciele sprzedaży (HANDLOWCY) zajmowali się sprzedażą. Za jego organizację i kontrolę odpowiedzialność ponosi SZEF SPRZEDAŻY. 2015-09-11 10:27:56
Aplikacje webowe

Aplikacja webowa to program kompUterowy, który pracUje na serwerze i komUnikUje się poprzez sieć kompUterową z hostem Użytkownika kompUtera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Użytkownika, będącego w takim przypadkU interaktywnym klientem aplikacji internetowej. 2015-09-11 02:02:04
Programy magazynowe

Programy magazynowe przeznaczone są do zarządzania pracą magazynU wraz z personelem magazynowym. W wielU systemach informatycznych dostępne są modUły Umożliwiające wsparcie procesów magazynowych. Wśród dostępnych programów magazynowych większość to rozwiązania zintegrowane. 2017-02-18 07:37:32
Magazyn palet

Magazyn palet to to idealnie rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które transportUją prodUkty na paletach. W zależności od zapotrzebowania danej linii, Umożliwia wydawanie palet w zebranych stosach lUb pojedynczo, co znacznie skraca czas prac. 2017-02-18 05:47:36
u

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl