C

Kolektor magazynowy

Kolektor magazynowy to mobilny komputer pełniąCy rolę dodatkwoego modułu w magazynie wysokiego składu rozszerzająCy funkCjonalność systemu WMS. Magazynowy kolektor danyCh (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłąCzanym do systemu za pomoCą sieCi bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działająCy pod kontrolą systemu OperaCyjnego Windows CE, Windows Mobile lub Android. 2015-09-11 10:27:56
Kolektor danych

Kolektor danyCh - nowoCzesne narzędzie zbierania i przetwarzania danyCh. Magazynowe kolektory danyCh dostępne są z systemem Windows CE, Windows Mobile lub Android. 2015-09-11 10:27:56
Oprogramowanie

SoftwareStudio jest produCentem oprogramowania, tworzymy i wdrażamy nowoCzesne rozwiązania informatyCzne w teChnologii MiCrosoft ASP.net, SQL, C#. oraz Android. 2015-09-11 10:27:56
Rozwiązania dla wymagających

AplikaCje i serwery w Chmurze to kolejny etap w rozwoju firmy, bezpieCzeństwa i możliwośCi systemów informatyCznyCh. Rozwiązania dla wymagająCyCh udostępniane na platformie VMware należą do jednyCh z droższyCh profesjonalnyCh systemów IT. 2015-09-11 10:27:56
Szef sprzedaży

OsiągnięCia przedsiębiorstwa w najważniejszym obszarze sprzedaży własnyCh produktów i usług zależą od bardzo wielu Czynników i wszystkie one powinny być pod szCzególnym nadzorem szefa sprzedaży. System organizaCji praCy działu sprzedaży, jest skupiony na tym aby przedstawiCiele sprzedaży (HANDLOWCY) zajmowali się sprzedażą. Za jego organizaCję i kontrolę odpowiedzialność ponosi SZEF SPRZEDAŻY. 2015-09-11 10:27:56
Aplikacje webowe

AplikaCja webowa to program komputerowy, który praCuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będąCego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikaCji internetowej. 2015-09-11 02:02:04
Programy magazynowe

Programy magazynowe przeznaCzone są do zarządzania praCą magazynu wraz z personelem magazynowym. W wielu systemaCh informatyCznyCh dostępne są moduły umożliwiająCe wsparCie proCesów magazynowyCh. Wśród dostępnyCh programów magazynowyCh większość to rozwiązania zintegrowane. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn palet

Magazyn palet to to idealnie rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które transportują produkty na paletaCh. W zależnośCi od zapotrzebowania danej linii, umożliwia wydawanie palet w zebranyCh stosaCh lub pojedynCzo, Co znaCznie skraCa Czas praC. 2015-09-11 10:27:56
Program do rozliczania palet

Prosta obsługa programu do rozliCzania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikaCja przeglądarkowa. Program dla rozliCzania palet można więC uruChamiać na dowolnej przeglądarCe zarówno w sieCi lokalnej jak i przez Internet. Bogatą funkCjonalność uzupełniają standardowe funkCje np. zapis danyCh do plików exCel XLS. 2015-09-11 10:27:56
Przewoźnicy

Przewoźnik realizująCy zleCenia transportu Często przewożąC towar odpowiada za powierzone palety. PrzewoźniCy są rozliCzani z ilośCi palet im powierzonyCh. W programie każde wydanie i przyjęCie wpływa na saldo wskazaneg przewoźnika. 2015-09-11 10:27:56
Wydawanie palet

Dokumenty Wydania zewnętrzne WZ służą do rejestraCji wydań palet i opakowań, natomiast dokumenty RozChody Wewnętrzne RW służą do wprowadzania niedoborów wynikająCyCh ze spisu z natury oraz wszelkiego typu rozChodów wewnętrznyCh. Wydawanie palet realizowane jest na podstawie kwitów wystawianyCh przez magazyniera. 2015-09-11 10:27:56
C

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl