C

Dokument PZ

Dokument przyjęCia towaru do magazynu PZ jest dokumentem magazynowym potwierdzająCym przyjęCie do magazynu materiałów Czy towarów od kontrahenta z zewnątrz, Czyli innego podmiotu gospodarCzego. Czasem zdarza się że nie jest to przyjęCie towarów od dostawCy, leCz przyjęCie od innego magazynu w ramaCh danego przedsiębiorstwa. Dokument PZ sporządzany jest na podstawie faktyCznie przekazanyCh dóbr wraz z porównanie z dokumentem WZ wystawionym przez dostawCę. Dokument PZ umożliwienia rzetelne prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą ilośCi towarów ewidenCjonowanyCh w magazynie. 2017-01-25 22:30:31
Magazyn program

NowoCzesne teChnologie informatyCzne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomoCą programu komputerowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdująCemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsCa na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomoCą aplikaCji internetowyCh (MAGAZYN PROGRAM) pozwala na dostęp do informaCji o stanaCh magazynowyCh, lokalizaCjaCh, dokumentaCh itp praCownikom firma obsługująCej magazyn oraz klientom zdalnym korzystająCym z usług magazynu wysokiego składowania. 2017-01-22 14:26:39
Moduły systemu WMS

Oprogramowanie WMS służy koordynowaniu praC magazynowyCh, i jest to wysoCe wyspeCjalizowane system usprawniająCe wszystkie proCesy zaChodząCe w magazynaCh. Mają one duże znaCzenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawCów) logistyCznyCh, obsługująCyCh w swoiCh magazynaCh i terminalaCh Codziennie dużą liCzbę zróżniCowanyCh przesyłek, poChodząCyCh od wielu nadawCów i kierowanyCh do wielu odbiorCów. W Celu dopasowania rozwiązań SoftwareStudio produCent oprogramowania oferuje moduły systemu WMS, które pomagają w Codziennej praCy magazynierów. 2017-01-22 13:52:05
Kolektor magazynowy

Kolektor magazynowy to mobilny komputer pełniąCy rolę dodatkowego modułu w magazynie wysokiego składu rozszerzająCy funkCjonalność systemu WMS. Magazynowy kolektor danyCh (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłąCzanym do systemu za pomoCą sieCi bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działająCy pod kontrolą systemu OperaCyjnego Windows CE, Windows Mobile lub Android. 2017-01-22 11:53:44
Kolektor danych

Kolektor danyCh - nowoCzesne narzędzie zbierania i przetwarzania danyCh. Magazynowe kolektory danyCh dostępne są z systemem Windows CE, Windows Mobile lub Android. 2015-09-11 10:27:56
Oprogramowanie

SoftwareStudio jest produCentem oprogramowania, tworzymy i wdrażamy nowoCzesne rozwiązania informatyCzne w teChnologii MiCrosoft ASP.net, SQL, C#. oraz Android. 2015-09-11 10:27:56
Rozwiązania dla wymagających

AplikaCje i serwery w Chmurze to kolejny etap w rozwoju firmy, bezpieCzeństwa i możliwośCi systemów informatyCznyCh. Rozwiązania dla wymagająCyCh udostępniane na platformie VMware należą do jednyCh z droższyCh profesjonalnyCh systemów IT. 2015-09-11 10:27:56
Szef sprzedaży

OsiągnięCia przedsiębiorstwa w najważniejszym obszarze sprzedaży własnyCh produktów i usług zależą od bardzo wielu Czynników i wszystkie one powinny być pod szCzególnym nadzorem szefa sprzedaży. System organizaCji praCy działu sprzedaży, jest skupiony na tym aby przedstawiCiele sprzedaży (HANDLOWCY) zajmowali się sprzedażą. Za jego organizaCję i kontrolę odpowiedzialność ponosi SZEF SPRZEDAŻY. 2015-09-11 10:27:56
Aplikacje webowe

AplikaCja webowa to program komputerowy, który praCuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będąCego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikaCji internetowej. 2015-09-11 02:02:04
Programy magazynowe

Programy magazynowe przeznaCzone są do zarządzania praCą magazynu wraz z personelem magazynowym. W wielu systemaCh informatyCznyCh dostępne są moduły umożliwiająCe wsparCie proCesów magazynowyCh. Wśród dostępnyCh programów magazynowyCh większość to rozwiązania zintegrowane. 2017-02-18 07:37:32
Magazyn palet

Magazyn palet to to idealnie rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które transportują produkty na paletaCh. W zależnośCi od zapotrzebowania danej linii, umożliwia wydawanie palet w zebranyCh stosaCh lub pojedynCzo, Co znaCznie skraCa Czas praC. 2017-02-18 05:47:36
C

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl