Ewidencja Palet

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet.

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet. W polu RODZAJ PALETY należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj przyjmowanych palet.

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet. W polu RODZAJ PALETY należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj przyjmowanych palet. W polu ILOŚĆ PALETY należy podać Ilość przyjmowanych palet. UWAGA: należy wpisywać ze znakiem dodatnim palety, które są przyjmowane i ze znakiem ujemny które są wydawane. Pole UWAGI służy do dopisania dowolnego komentarza. Dopisanie palet magazynowych wymaga użycia polecenia DODAJ. Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu wydania towaru z magazynu WZ. Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek. W zakładce DOKUMENT WZ należy wybrać z list rozwijanych kontrahenta, zlecenie do realizacji, odbiorcę końcowego towaru, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem zlecenia wydania. EWIDENCJA PALET - Ewidencja Palet. Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet. W polu RODZAJ PALETY należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj przyjmowanych palet. W polu ILOŚĆ PALETY należy podać Ilość przyjmowanych palet. UWAGA: należy wpisywać ze znakiem dodatnim palety, które są przyjmowane i ze znakiem ujemny które są wydawane. Pole UWAGI służy do dopisania dowolnego komentarza. Dopisanie palet magazynowych wymaga użycia polecenia DODAJ. Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu wydania towaru z magazynu WZ. Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek. W zakładce DOKUMENT WZ należy wybrać z list rozwijanych kontrahenta, zlecenie do realizacji, odbiorcę końcowego towaru, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem zlecenia wydania.

Magazyn palet

Wydania palet z magazynu obejmują wystawianie dokumentów magazynowych zewnętrznych Wz i wewnętrznych Rw. Dokumenty mogą być zapisane w buforze jako niezatwierdzone. Zatwierdzone dokumenty są na trwałe zapisane w bazie i użytkownik nie może ich edytować. Zmiany stanów i sald wymagają rejestracji dokumentów stornujących. Każdy wystawiony dokument rozchodowy zmienia stan palet w magazynie oraz koryguje salda rozrachunkowe palet kontrahentów i/lub przewoźników palet. . OPROGRAMOWANIE. 2015-04-23
Magazyn palet

Cechy dokumentu magazynowego

Każdy dokument magazynowy może posiadać dowolnie zdefiniowane cechy. Cechą jest dowolna informacja przypisana do dokumentu, którą użytkownik może chcieć rejestrować. Administrator programu definiuje oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentu magazynowego cechy jakie mają być rejestrowane. Cechą mogą być: numer rejestracyjny samochodu, nazwisko imię i nr dowodu osobistego kierowcy, nr kwitu.. MAGAZYN PALET. 2015-04-22
Cechy dokumentu magazynowego

Magazyn Palet

Program Magazyn palet - przyjęcia do magazynu - submneu podzielone zostało na dwie sekcje: dokumenty przyjęć zewnętrznych PZ oraz przyjęć wewnętrznych PW. Dopisane nowe dokumenty mogą być zapisane w buforze (nie wpływają na stan i saldo) lub zatwierdzone. Zatwierdzony dokument magazynowy nie może być przez użytkownika zmieniony, korekty stanów wprowadza się za pomocą kolejnych dokumentów stornujących.. OPROGRAMOWANIE. 2015-04-21
Magazyn Palet

Kartoteka magazynowa

Informatyczny system paletowy do ewidencji ilościowej.. SYSTEM PALETOWY. 2015-03-23
Kartoteka magazynowa

System paletowy

System paletowy. PROGRAM. 2015-03-22
System paletowy

Palety

Oprogramowanie ewidencji palet, rozliczanie i kontrola.. OPROGRAMOWANIE. 2015-03-21
Palety
SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.