OPROGRAMOWANIE MAGAZYN WMS.NET
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS DO OBSŁUGI MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA. SYSTEM WMS DLA FIRM LOGISTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCE USŁUGI MAGAZYNOWA, KONFEKCJONOWANIA.
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm.

Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi. Dokumenty przychodu Px i rozchodu wewnętrznego Rx, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami itp. .

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Dokumenty wewnętrzne.


Dokumenty magazynowe Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu - przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne. Dokumenty Pz Dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz - przyjęcia od kontrahentów. Dokumenty Wz Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi. Dokumenty Pw Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta. Dokumenty Rw Dokumenty wydania wewnętrznego (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy. Dokumenty Zm Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe. Komisjonowanie - order picking Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent, w pozycjach wyświetlana jest lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie jest rejestrowana pora wyładunku – przepakowanie nie jest ujęte w zestawieniach kosztów. Przyjęcie po przepakowaniu rejestrowane jest za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw oznaczonego statusem „P”. W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent a w pozycjach dokumentu wyświetlana jest lista towarów kontrahenta. Przyjęcie z przepakowania nie jest ujmowane w zestawieniach kosztów. Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagane jest zastosowanie odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania. Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawka za magazynowanie palet ze współczynnikiem obliczana jest jako iloczyn stawki podstawowej i współczynnika. Komisjonowanie - order picking Dokumenty paletoweDokumenty magazynowe H2 mogą być powiązane i generować dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet MIX, rozliczaniem palet z kontrahentami.

Dokumenty wewnętrzne

Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi. Dokumenty przychodu Px i rozchodu wewnętrznego Rx, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami itp. .

Dokumenty wewnętrzne

Dokumenty WZB

Coraz częściej wydawanie z magazynu realizowane jest na podstawie zamówienia - dokumenty zlecenia wydania. Jednak wciąż realizowane są wydania towaru ad hoc, bez wcześniejszego zgłaszania zapotrzebowania. Dokumenty WZB to standardowe dokumenty wydania zewnętrznego Wz wydzielone jako osobny rejestr dokumentów, które nie są powiązane z dokumentami zleceń wydań (zamówień). Wydanie na zewnątrz oznacza wydanie z magazynu na określonego kontrahenta.. DOKUMENTY MAGAZYNOWE. 2015-08-22
Dokumenty WZB

Dokumenty RW

Dokumenty RW stanowią przeciwieństwo dla dokumentów PW, gdyż ich zadaniem jest umniejszanie stanów magazynowych z określonej lokacji. Rozchód wewnętrznych to dokument RW nie powiązany z wydaniem towaru na zewnątrz. Rozchód może mieć miejsce w wielu sytuacjach, np. pobranie części do zmontowania innego produktu (kompletacja), rozchodowanie artykułów uszkodzonych, reklamowanych, wydanie na próbki lub z przekroczoną datą (terminem) ważności (przydatności do użycia). W wyniku rozchodowania towaru z magazynu za pomocą dokumentów RW fizycznie określony artykuł powinien zostać wydany, usunięty lub poddany utylizacji.. DOKUMENTY MAGAZYNOWE. 2015-08-21
Dokumenty RW

Dokumenty PZB

Nie każda dostawa do magazynu poprzedzana jest awizacją dostaw. Wciąż często rejestrowane jest przyjęcie do magazynu dokumentem PZ bez awizacji. Dostawa wprowadzana bezpośrednio do magazynu (z pominięciem zamówienia) w programie magazynowym rejestrowana jest za pomocą dokumentu oznaczonego symbolem PZB. Dokumenty PZB są to zwykłe dokumenty przyjęć zewnętrznych, występujące w standardowych programach handlowych i ERP jako dokumenty PZ. . DOKUMENTY MAGAZYNOWE. 2015-08-20
Dokumenty PZB

Dokumenty PW

Zdarza się w magazynach wysokiego składowania sytuacji, gdy konieczne jest zarejestrowanie przyjęcia wewnętrznego, czyli nie związanego z dostawą z zewnątrz. Dokumenty PW wystawia się w sytuacji pojawienia się nadwyżek lub tworzenia nowych kompletów (indeksów) lub gdy przyjmujemy artykuł powstający z rozkompletowania innego (np. wyjęcie części z produktu). W zależności od przyjętej w danej jednostce magazynowej logiki biznesowej dokument PW można wykorzystywać do różnych celów, ale efektem zawsze ma być zwiększenie stanu magazynowego w określonej lokalizacji, nie wynikające z dostawy zewnętrznej.. DOKUMENTY MAGAZYNOWE. 2015-08-19
Dokumenty PW

Dokumenty ZL

W magazynach wysokiego składowania przesunięcie z jednego miejsca składowania na inne rejestrowane jest za pomocą specjalnego dokumentu zmiany lokacji (dokument ZL). Dokumenty ZL podobne są w pewien sposób do dokumentów przesunięcia między magazynami (dokument Mm), jednak w tym wypadku przesunięcie obejmuje jeden ten sam magazyn. Dokument zmiany lokacji magazynowej ZL powoduje zawsze dwa zapisy w bazie dla jednego ruchu. Pierwszy zapis rejestruje zdjęcie ze stanu z określonej lokalizacji, drugi przyjęcie do nowej lokalizacji. Pozostałe informacje dotyczące określonej pozycji w magazynie są przepisywane. Obie pozycje są zawsze ze sobą powiązane i użytkownik nie może edytować (zmieniać) wybranej pozycji, gwarantuje to zachowanie spójności danych.. DOKUMENTY MAGAZYNOWE. 2015-08-18
Dokumenty ZL

Dokument PW

Przyjęcie wewnętrzne do jeden z wielu dokumentów magazynowych, które obsługuje system WMS. W magazynie wysokiego składowania podobnie jak w zwykłych magazynach można korygować stany magazynowe poprzez dokumenty wewnętrzne. Dokument PW dotyczy zwiększenia stanów magazynowych i wykorzystywany jest przy inwentaryzacji ciągłej do wprowadzania nadwyżek oraz przyjmowania pozycji wynikających z kompletacji czy produkcji.. PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU. 2015-06-10
Dokument PW

Dokument magazynowy WZB

Wydanie zewnętrzne bezpośrednio z magazynu (bez zamówienia) rejestrowane jest w systemie WMS za pomocą dokumentu wydania bezpośredniego. Dokument magazynowy WZB jest dokumentem WZ wydania bezpośredniego i nie wymaga wpisania zlecenia wydania. Jest to szybka metoda wydawania towarów ad hoc. Dokument magazynowy WZB można wprowadzać do programu za pomocą okna przeglądarki Internetowej lub wykorzystując terminal (kolektor) z windows CE/mobile oraz table z systemem Android.. PROGRAM MAGAZYNOWY. 2015-05-18
Dokument magazynowy WZB

Zamówienie wydania

Przed fizycznym wydaniem artykułów z magazynu można wprowadzać dokumenty zamówień związanych z wydaniem. Zlecenie wydania wprowadzane jest za pomocą dokumentu ZWZ. Dokument zamówienia wydania może wprowadzić do systemu magazynowego także zewnętrzna firma - właściciel towaru.. PROGRAM MAGAZYNOWY. 2015-05-17
Zamówienie wydania

Awizo dostawy

Dokument ZPZ w programie magazynowym jest zapisaną informacją dotyczącą zlecenia (awizacji) związanej z planowaną dostawą towaru do magazynu. Awizo dostawy jest więc swoistym rodzajem zamówienia na dostawę. Dokument awizo dostawy poprzedza fizyczną dostawę do magazynu i może być wprowadzone samodzielnie przez osobę / firmę dokonującą awizacji.. PROGRAM MAGAZYNOWY. 2015-05-16
Awizo dostawy

Wydruk dokumentu PZ

Podgląd wydruku dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ umożliwia nie tylko podgląd pozycji dokumentu lecz także wydruk dokumentu fizycznie na drukarce oraz wyeksportowanie dokumentu do pliku Word, Excel, PDF itp. . WYDRUK DOKUMENTU PZ GENEROWANIE WYDRUKU. 2014-09-13
Wydruk dokumentu PZ

Wydruk listy pakowej dokumentu PZ

. WYDRUK LISTY PAKOWEJ DOKUMENTU PZ GENEROWANIE WYDRUKU. 2014-09-12
Wydruk listy pakowej dokumentu PZ

Wydruk listy pakowej dokumentu PZ

. WYDRUK LISTY PAKOWEJ PZ GENEROWANIE WYDRUKU . 2014-09-11
Wydruk listy pakowej dokumentu PZ

Wydruk dokumentu przyjecia PW

Wygenerowany wydruk dokumentu przyjęcia wewnętrznego PW pozwala podejrzeć wszystkie pozycje dokumentu. Wygenerowany podgląd wydruku można wydrukować fizycznie na drukarce lub wyeksportować do pliku XML. CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF czy Word.. WYDRUK DOKUMENTU PW GENEROWANIE WYDRUKU. 2014-09-10
Wydruk dokumentu przyjecia PW

Wydruk dokumentu awiza przyjęcia

Wygenerowany podgląd wydruku dokumentu awiza przyjęcia nie tylko umożliwia podgląd wszystkich pozycji czy wydrukowanie dokumentu fizycznie na drukarce, lecz także umożliwia wyeksportowanie dokumentu do pliku w formacie np. Word, Excel czy PDF. . WYDRUK DOKUMENTU AWIZA PRZYJĘCIA GENEROWANIE WYDRUKU. 2014-09-09
Wydruk dokumentu awiza przyjęcia

Menu startowe

Po uruchmieniu programu na ekranie wyświetlone zostanie menu startowe. W przedstawionym przykładzie menu startowe daje dostęp do dokumentów przyjęcia, do dokumentów wydania, do dokumentów przesunięć towarów, a także do rejestrów kartotek magazynowych i kartotek miejsc składowania. Menu startowe w poszczególnych wersjach programu może sie róznić, a także może zostać skonfogurowane zgodnie z potzrebami klienta.. MENU STARTOWE MENU START. 2014-05-01
Menu startowe

Menu przyjęcia

. MENU PRZYJECIA DOKUMENTU PRZYCHODOWE. 2014-04-26
Menu przyjęcia

Menu wydania

Menu wydania umożliwia dostęp do rejestru zleceń wydań zewnętrznych ZWZ, rejestru wydań zewnętrznych WZ oraz do rejestru rozchodów wewnętrznych RW, a także do dopisania nowego dokumentu zlecenia wydania ZWZ, nowego dokumentu wydania zewnętrznego WZ oraz dokumentu rozchodu wewnętrznego RW.. ROZCHODY MAGAZYNOWE MENU WYDANIA. 2014-04-23
Menu wydania

Wyszukiwarka dokumentów

Wyszukiwarka dokumentów pozwala w szybki i łatwy sposób odszukać dokument zarejestrowany w systemie. Po wprowadzeniu dowolnego ciągu znaków w pole wyszukiwarki zostaje wyświetlona lista wszystkich dokumentów zawierających w numerze wpisany ciąg znaków. Kliknięcie na numer dokumentu, który został wyswietlony na liście, uruchamia jego podgląd (bez możliwości edycji).. WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW . 2014-04-19
Wyszukiwarka dokumentów
programy demo Programy DEMO
Magazyn WMS.net

Magazyn WMS.net

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Program magazynowy - obsługa magazynu wysokiego składowania w firmach produkcyjnych i handlowych. Integracja online z firmami kurierskimi.
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa